logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
 
 
Rada rodziców przy Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Skład Rady Rodziców

 • Andrzej Bielecki - przewodniczący
 • Alina Mosiej - zastępca przewodniczącego
 • Regina Borzym - sekretarz
 • Alina Mosiej - skarbnik
 • Opłata roczna na Radę Rodziców – 40 zł
  Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku
  ul. Kajki 4
  19-300 Ełk
  Bank Spółdzielczy w Zabłudowie O/Ełk, ul. Słowackiego 21a
  75 8099 0004 0090 5606 3000 0010
  Tytuł wpłaty: wpłata na RR, imię i nazwisko ucznia, klasa

Statut Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w EłkuStatut Branżowe Szkoły j I stopnia nr 3 w EłkuRegulamin rady rodziców Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Rozdział III

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów Zespołu Szkół i może występować do Rady Pedagogicznej, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw uczniów, szkoły, opiniować statuty, itp.

 2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 3. W wyborach, o których mowa w ustępie 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 5. 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
  2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców szkoły, oraz przedstawicieli rad oddziałowych wchodzących w skład w/w rady.
 6. Kompetencje Rady Rodziców przedstawiają się następująco:

 7. 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną
  a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczyciela
  b) program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
  2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  3) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
  4) pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
  5) gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności statutowej szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy
  6) uczestniczy w codziennym życiu szkoły, pomagając w realizacji zadań statutowych
  7) zapewnia rodzicom, poprzez klasowe rady rodziców, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły
  w szczególności poprzez: uzgadnianie zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie, uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów, znajomość „wewnątrzszkolnego systemu oceniania” oraz współuczestniczenie w tworzeniu „Programu wychowawczego szkoły” i „Programu profilaktyki”, uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Zespołu Szkół.
  8) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z postanowieniami Statutu Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku.


 
| | | |