logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
 
 
Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Rozdział XX

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 2. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

 3. 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, podstawa programową, standardami egzaminacyjnymi oraz stawianymi przez nauczyciela wymaganiami edukacyjnymi,
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania oraz postępów i osiągnięć edukacyjnych wg procedur określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, przedmiotowym systemie oceniania,
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań i potrzeb, wynikające z programu wychowawczego szkoły programu profilaktyki oraz klasowego planu pracy wychowawcy,
  4) prawo do redagowania i wydawania szkolnej gazety oraz korzystania z radiowęzła szkolnego,
  5) prawo do organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  6) prawo do wyrażania opinii o pracy nauczyciela, jeżeli zwróci się w tej sprawie Dyrektor Zespołu Szkół,
  7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 4. Samorząd Uczniowski organizuje różne formy pozalekcyjne życia społeczności uczniowskiej, a w tym pomoc uczniom mającym trudności w nauce. Ma prawo do opiniowania Statutu Szkoły oraz innych spraw istotnych dla Zespołu Szkół.

 5. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z prawem oświatowym i niniejszym statutem.

 6. W regulaminie Samorządu Uczniowskiego powinny być uwzględnione: postanowienia ogólne, zadania, prawa oraz wybór, kadencja i zadania opiekuna samorządu szkolnego.

 7. W regulaminowych zadaniach Samorządu Uczniowskiego miedzy innymi należy uwzględnić:

 8. 1) organizowanie społeczności uczniowskiej do spełniania obowiązków szkolnych,
  2) spełnianie funkcji rzecznika młodzieży wobec pozostałych organów Zespołu Szkół,
  3) współdziałanie z dyrektorem szkoły i opiekunami samorządu uczniowskiego spośród nauczycieli w zapewnianiu uczniom: właściwych warunków do nauki, pomocy dla uczniów, organizacji zajęć pozalekcyjnych, szanowanie mienia szkolnego i tradycji Zespołu Szkół, rozstrzygania różnych sporów, przestrzegania przepisów bhp oraz prawa wewnątrzszkolnego, w tym praw i obowiązków uczniów, jak też nagradzania i karania uczniów.
 9. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół. 
| | | |