Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk ul. Kajki 4 tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logoSzkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona głównaPoradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
Oferty Pracy
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
RODO
 
 
 
RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

    informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. Michała Kajki 4 tel: 87 610 23 62 mail: zs6@elk.edu.pl
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Grzegorz Linowski, e-mail: iodo@ecrklex.pl.
  • Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  • Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Suwałkach.
  • Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 
| | | |