Pracownie gastronomiczne

kuchnia właściwa kuchnia właściwa2 kuchniwa właściwa3 garmażernia
garmazernia1 cukiernia3 cukiernia2 cukiernia1
cukiernia cukiernia4